ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 112 10 122 119 11 130 57 11 68 26 3 29 314 35 349
วิศวกรรมเครื่องกล 24 1 25 17 5 22 2 7 9 4 4 47 13 60
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 3 3 4 4 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 1 15 14 5 19 2 7 9 30 13 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 58 2 60 74 4 78 46 1 47 13 1 14 191 8 199
ปวส.ไฟฟ้า 13 1 14 13 1 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 58 2 60 74 4 78 46 1 47 178 7 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 7 37 28 2 30 9 3 12 9 2 11 76 14 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 9 2 11 9 2 11
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 7 37 28 2 30 9 3 12 67 12 79
รวมทั้งหมด 112 10 122 119 11 130 57 11 68 26 3 29 314 35 349