ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 106 131 50 119 169 25 99 124 20 48 68 2 3 5 122 375 497
บริหารธุรกิจ 18 39 57 39 65 104 14 23 37 15 31 46 1 2 3 87 160 247
บธ.บ.การจัดการ 8 15 23 1 1 8 16 24
บธ.บ.การตลาด 5 16 21 5 16 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 6 28 2 2 1 1 2 25 7 32
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 18 39 57 17 59 76 9 22 31 44 120 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 1 6 5 1 6
บัญชี 7 67 74 11 54 65 11 76 87 5 17 22 1 1 2 35 215 250
บช.บ.การบัญชี 7 67 74 11 54 65 11 76 87 5 17 22 1 1 2 35 215 250
รวมทั้งหมด 25 106 131 50 119 169 25 99 124 20 48 68 2 3 5 122 375 497