ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 171 34 205 186 29 215 223 16 239 127 16 143 1 1 87 17 104 795 112 907
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 107 11 118 102 10 112 155 13 168 41 1 42 1 1 34 3 37 440 38 478
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 2 6 4 2 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 1 18 13 2 15 24 6 30 3 3 2 2 59 9 68
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 6 62 54 6 60 80 4 84 38 1 39 20 2 22 248 19 267
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 27 2 29 35 2 37 51 3 54 113 7 120
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 1 1
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 28 15 43 47 10 57 33 2 35 45 9 54 37 10 47 190 46 236
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 15 43 47 10 57 33 2 35 45 9 54 37 10 47 190 46 236
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 8 35 37 9 46 35 1 36 41 6 47 16 4 20 156 28 184
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 5 14 8 3 11 17 8 25
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 8 35 37 9 46 35 1 36 32 1 33 8 1 9 139 20 159
รวมทั้งหมด 171 34 205 186 29 215 223 16 239 127 16 143 1 1 87 17 104 795 112 907