ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 39 224 263 21 195 216 16 237 253 41 160 201 11 17 28 128 833 961
บริหารธุรกิจ 16 74 90 8 78 86 6 88 94 29 56 85 11 11 22 70 307 377
บธ.บ.การจัดการ 6 22 28 4 4 6 26 32
บธ.บ.การตลาด 10 23 33 10 23 33
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 13 11 24 11 7 18 24 18 42
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 74 90 8 78 86 6 88 94 30 240 270
บัญชี 12 112 124 7 95 102 2 116 118 2 58 60 4 4 23 385 408
บช.บ.การบัญชี 12 112 124 7 95 102 2 116 118 2 58 60 4 4 23 385 408
ศิลปศาสตร์ 11 38 49 6 22 28 8 33 41 10 46 56 2 2 35 141 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 20 21 2 2 1 22 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 24 33 6 16 22 4 25 29 9 26 35 28 91 119
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 2 14 16 6 6 4 8 12 6 28 34
รวมทั้งหมด 39 224 263 21 195 216 16 237 253 41 160 201 11 17 28 128 833 961