ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 614 141 755 537 120 657 370 71 441 274 56 330 11 6 17 228 30 258 2,034 424 2,458
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 87 8 95 66 12 78 91 17 108 68 6 74 11 6 17 4 1 5 327 50 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 4 40 27 10 37 31 10 41 38 4 42 6 2 8 3 3 141 30 171
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 3 18 9 1 10 25 7 32 17 1 18 1 3 4 1 1 67 16 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 36 1 37 30 1 31 35 35 13 1 14 4 1 5 1 1 119 4 123
วิศวกรรมเครื่องกล 124 4 128 103 7 110 50 3 53 51 1 52 56 1 57 384 16 400
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 26 26 9 9 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 38 1 39 31 1 32 13 13 82 2 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 45 3 48 46 6 52 50 3 53 51 1 52 34 1 35 226 14 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 192 66 258 200 45 245 144 29 173 88 19 107 54 3 57 678 162 840
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 13 6 19 8 2 10 3 3 24 8 32
ปวส.ไฟฟ้า 38 8 46 28 4 32 6 6 72 12 84
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 20 2 22 14 10 24 6 1 7 40 13 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 53 23 76 75 10 85 74 14 88 52 8 60 12 12 266 55 321
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 22 59 46 17 63 36 9 45 36 11 47 21 2 23 176 61 237
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 31 5 36 29 2 31 34 6 40 94 13 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 31 142 62 35 97 42 15 57 38 11 49 79 21 100 332 113 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 14 61 27 13 40 21 2 23 95 29 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 64 17 81 35 22 57 42 15 57 38 11 49 58 19 77 237 84 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 100 32 132 106 21 127 43 7 50 29 19 48 35 4 39 313 83 396
ปวส.ช่างโลหะ 17 1 18 22 22 8 1 9 47 2 49
ปวส.ช่างกลโรงงาน 29 10 39 28 4 32 4 1 5 61 15 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 21 75 56 17 73 43 7 50 29 19 48 23 2 25 205 66 271
รวมทั้งหมด 614 141 755 537 120 657 370 71 441 274 56 330 11 6 17 228 30 258 2,034 424 2,458