ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 9 20 7 2 9 3 7 10 8 4 12 7 2 9 36 24 60
การออกแบบ 11 9 20 7 2 9 3 7 10 8 4 12 7 2 9 36 24 60
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 11 9 20 7 2 9 3 7 10 8 4 12 7 2 9 36 24 60
รวมทั้งหมด 11 9 20 7 2 9 3 7 10 8 4 12 7 2 9 36 24 60