ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 129 154 31 88 119 13 80 93 25 69 94 2 13 15 96 379 475
บริหารธุรกิจ 14 48 62 20 34 54 7 55 62 19 30 49 1 5 6 61 172 233
บธ.บ.การจัดการ 6 21 27 5 5 6 26 32
บธ.บ.การตลาด 4 7 11 1 1 5 7 12
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 2 11 9 2 11
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 48 62 20 34 54 7 55 62 41 137 178
บัญชี 9 65 74 3 49 52 3 20 23 4 30 34 1 5 6 20 169 189
บช.บ.การบัญชี 9 65 74 3 49 52 3 20 23 4 30 34 1 5 6 20 169 189
ศิลปศาสตร์ 2 16 18 8 5 13 3 5 8 2 9 11 3 3 15 38 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 16 18 8 5 13 3 5 8 2 9 11 3 3 15 38 53
รวมทั้งหมด 25 129 154 31 88 119 13 80 93 25 69 94 2 13 15 96 379 475