ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 14 54 68 16 53 69 10 11 21 9 18 27 3 4 7 52 140 192
บริหารธุรกิจ 13 50 63 13 50 63 7 9 16 6 14 20 2 4 6 41 127 168
ปวส.การจัดการ 1 8 9 10 10 2 2 1 20 21
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 6 9 3 4 7 1 1 2 7 11 18
บธ.บ.การจัดการ 6 14 20 1 1 2 7 15 22
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 36 45 5 23 28 3 8 11 17 67 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 13 18 5 13 18
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 4 1 5 4 1 5
ศิลปศาสตร์ 1 4 5 3 3 6 3 2 5 3 4 7 1 1 11 13 24
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 4 5 3 3 6 3 2 5 3 4 7 1 1 11 13 24
รวมทั้งหมด 14 54 68 16 53 69 10 11 21 9 18 27 3 4 7 52 140 192