ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 90 40 130 135 77 212 23 26 49 56 27 83 23 12 35 327 182 509
พืชศาสตร์ 3 3 6 9 7 16 11 11 22 10 1 11 33 22 55
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 6 9 7 16 8 1 9 20 11 31
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 11 22 2 2 13 11 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 46 20 66 61 48 109 15 18 33 122 86 208
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 46 20 66 61 48 109 15 18 33 122 86 208
วิทยาศาสตร์ 9 1 10 6 4 10 3 3 6 9 2 11 27 10 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 1 10 6 4 10 3 3 6 9 2 11 27 10 37
สัตวศาสตร์และประมง 13 8 21 22 10 32 16 10 26 4 3 7 55 31 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 6 15 14 4 18 2 2 4 25 12 37
ปวส.ประมง 4 2 6 8 6 14 1 1 2 13 9 22
วท.บ.ประมง 3 1 4 1 1 4 1 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 9 22 13 9 22
อุตสาหกรรมเกษตร 19 8 27 37 8 45 5 5 10 20 4 24 9 8 17 90 33 123
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 20 20 3 3 29 29
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 8 11 3 6 9 1 5 6 2 4 6 5 7 12 14 30 44
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 10 10 14 2 16 4 4 18 18 46 2 48
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 90 40 130 135 77 212 23 26 49 56 27 83 23 12 35 327 182 509