ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 83 18 101 113 13 126 76 12 88 13 4 17 13 3 16 5 5 303 50 353
วิศวกรรมเครื่องกล 45 7 52 56 2 58 29 1 30 6 6 4 4 5 5 145 10 155
ปวส.ช่างยนต์ 19 4 23 26 26 5 5 50 4 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 26 3 29 30 2 32 29 1 30 6 6 4 4 95 6 101
วิศวกรรมไฟฟ้า 25 7 32 29 3 32 22 5 27 6 4 10 8 3 11 90 22 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 25 7 32 29 3 32 22 5 27 6 4 10 8 3 11 90 22 112
วิศวกรรมอุตสาหการ 13 4 17 28 8 36 25 6 31 1 1 1 1 68 18 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 4 17 28 8 36 25 6 31 1 1 1 1 68 18 86
รวมทั้งหมด 83 18 101 113 13 126 76 12 88 13 4 17 13 3 16 5 5 303 50 353