ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 249 655 904 274 712 986 236 495 731 204 427 631 187 272 459 1,150 2,561 3,711
บริหารธุรกิจ 202 409 611 225 453 678 191 295 486 166 259 425 156 143 299 940 1,559 2,499
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 20 30 50 6 18 24 16 21 37 13 36 49 7 12 19 62 117 179
บธ.บ.การจัดการ 22 62 84 13 46 59 35 108 143
บธ.บ.การตลาด 61 100 161 16 8 24 77 108 185
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 12 40 52 7 25 32 19 65 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 58 21 79 110 32 142 168 53 221
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 182 379 561 128 378 506 111 243 354 421 1,000 1,421
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 90 53 143 64 31 95 154 84 238
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 4 5 3 20 23 4 24 28
บัญชี 12 98 110 20 155 175 19 118 137 17 85 102 24 115 139 92 571 663
บช.บ.การบัญชี 12 98 110 20 155 175 19 118 137 17 85 102 24 115 139 92 571 663
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 7 8 1 7 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 7 8 1 7 8
ศิลปศาสตร์ 34 141 175 29 104 133 26 82 108 21 83 104 7 14 21 117 424 541
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 53 57 6 10 16 10 63 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 21 69 90 10 41 51 14 33 47 17 30 47 1 4 5 63 177 240
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 13 72 85 19 63 82 12 49 61 44 184 228
รวมทั้งหมด 249 655 904 274 712 986 236 495 731 204 427 631 187 272 459 1,150 2,561 3,711