ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 861 188 1,049 696 119 815 565 123 688 443 95 538 31 11 42 420 68 488 3,016 604 3,620
วิศวกรรมเครื่องกล 176 28 204 139 13 152 85 10 95 111 15 126 149 19 168 660 85 745
ปวส.ช่างยนต์ 34 34 14 14 19 19 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 13 37 16 7 23 16 4 20 13 5 18 14 3 17 83 32 115
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 62 10 72 63 3 66 15 4 19 12 8 20 20 13 33 172 38 210
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 5 53 46 3 49 54 2 56 86 2 88 93 2 95 327 14 341
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 3 1 4 11 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 371 55 426 310 42 352 215 46 261 150 17 167 7 7 134 24 158 1,187 184 1,371
ปวส.ไฟฟ้า 37 2 39 31 2 33 1 1 69 4 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 29 2 31 14 2 16 1 1 43 5 48
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 62 11 73 49 3 52 44 7 51 64 3 67 57 8 65 276 32 308
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 140 19 159 144 18 162 107 22 129 63 5 68 23 23 477 64 541
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 59 4 63 41 5 46 26 6 32 126 15 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 39 17 56 25 7 32 38 11 49 102 35 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 23 9 32 7 7 35 15 50 65 24 89
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 6 5 11 7 7 18 5 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 100 60 160 78 40 118 87 32 119 65 28 93 15 7 22 48 5 53 393 172 565
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 13 17 30 10 11 21 8 13 21 17 8 25 15 7 22 7 7 70 56 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15 24 39 13 19 32 8 12 20 10 14 24 2 2 48 69 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 19 91 55 10 65 71 7 78 38 6 44 39 5 44 275 47 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 214 45 259 169 24 193 178 35 213 117 35 152 9 4 13 89 20 109 776 163 939
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 1 16 16 16 31 1 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 62 6 68 42 2 44 43 8 51 43 10 53 30 5 35 220 31 251
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 112 31 143 84 17 101 106 21 127 60 15 75 58 15 73 420 99 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 7 32 27 5 32 29 6 35 14 10 24 9 4 13 104 32 136
รวมทั้งหมด 861 188 1,049 696 119 815 565 123 688 443 95 538 31 11 42 420 68 488 3,016 604 3,620