ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 861 188 1,049 696 119 815 565 123 688 443 95 538 31 11 42 420 68 488 3,016 604 3,620
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 77 41 118 62 23 85 75 30 105 54 27 81 31 11 42 42 15 57 341 147 488
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 13 17 30 10 11 21 8 13 21 17 8 25 15 7 22 7 7 70 56 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 23 9 32 7 7 35 15 50 65 24 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 39 17 56 25 7 32 38 11 49 102 35 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 7 32 27 5 32 29 6 35 14 10 24 9 4 13 104 32 136
วิศวกรรมเครื่องกล 176 28 204 139 13 152 85 10 95 111 15 126 149 19 168 660 85 745
ปวส.ช่างยนต์ 34 34 14 14 19 19 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 13 37 16 7 23 16 4 20 13 5 18 14 3 17 83 32 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 5 53 46 3 49 54 2 56 86 2 88 93 2 95 327 14 341
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 62 10 72 63 3 66 15 4 19 12 8 20 20 13 33 172 38 210
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 3 1 4 11 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 332 38 370 285 35 320 177 35 212 127 8 135 99 9 108 1,020 125 1,145
ปวส.ไฟฟ้า 37 2 39 31 2 33 1 1 69 4 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 29 2 31 14 2 16 1 1 43 5 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 140 19 159 144 18 162 107 22 129 63 5 68 23 23 477 64 541
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 62 11 73 49 3 52 44 7 51 64 3 67 57 8 65 276 32 308
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 59 4 63 41 5 46 26 6 32 126 15 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 6 5 11 7 7 18 5 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 87 43 130 68 29 97 79 19 98 48 20 68 41 5 46 323 116 439
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15 24 39 13 19 32 8 12 20 10 14 24 2 2 48 69 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 19 91 55 10 65 71 7 78 38 6 44 39 5 44 275 47 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 189 38 227 142 19 161 149 29 178 103 25 128 89 20 109 672 131 803
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 1 16 16 16 31 1 32
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 112 31 143 84 17 101 106 21 127 60 15 75 58 15 73 420 99 519
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 62 6 68 42 2 44 43 8 51 43 10 53 30 5 35 220 31 251
รวมทั้งหมด 861 188 1,049 696 119 815 565 123 688 443 95 538 31 11 42 420 68 488 3,016 604 3,620