ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 196 183 379 163 141 304 167 151 318 156 140 296 46 45 91 84 52 136 812 712 1,524
การออกแบบ 71 71 142 50 52 102 39 52 91 48 48 96 23 11 34 231 234 465
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 29 21 50 16 17 33 17 19 36 17 16 33 12 5 17 91 78 169
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 14 26 40 13 19 32 6 22 28 6 15 21 1 1 2 40 83 123
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 28 24 52 21 15 36 16 11 27 25 17 42 8 3 11 98 70 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 2 2 4 2 3 5
เทคโนโลยีศิลป์ 23 16 39 24 13 37 23 27 50 31 21 52 20 22 42 121 99 220
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 20 10 30 14 6 20 15 19 34 21 18 39 15 15 30 85 68 153
ทล.บ.เซรามิก 3 6 9 10 7 17 8 8 16 10 3 13 5 7 12 36 31 67
ศิลปกรรม 41 40 81 35 29 64 56 17 73 40 27 67 19 6 25 191 119 310
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 41 40 81 35 29 64 56 17 73 40 27 67 19 6 25 191 119 310
สถาปัตยกรรม 61 56 117 54 47 101 49 55 104 37 44 81 46 45 91 22 13 35 269 260 529
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 4 1 5 4 1 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 19 23 42 12 23 35 11 23 34 12 22 34 12 17 29 9 11 20 75 119 194
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 42 33 75 42 24 66 38 32 70 25 22 47 34 28 62 9 1 10 190 140 330
รวมทั้งหมด 196 183 379 163 141 304 167 151 318 156 140 296 46 45 91 84 52 136 812 712 1,524