ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 177 67 244 174 59 233 66 52 118 3 2 5 3 8 11 423 188 611
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 103 47 150 113 45 158 63 47 110 1 2 3 280 141 421
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 80 21 101 60 15 75 47 9 56 1 1 188 45 233
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 7 13 20 7 14 21 3 24 27 17 51 68
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 13 29 15 16 31 13 14 27 2 2 44 45 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
สหวิทยาการ 74 20 94 61 14 75 3 5 8 3 2 5 2 6 8 143 47 190
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 14 56 37 7 44 79 21 100
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 2 5 2 6 8 5 8 13
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 3 7 3 5 8 7 8 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 32 6 38 20 4 24 52 10 62
รวมทั้งหมด 177 67 244 174 59 233 66 52 118 3 2 5 3 8 11 423 188 611