ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 27 192 219 31 215 246 11 98 109 16 81 97 3 24 27 88 610 698
บริหารธุรกิจ 17 103 120 22 137 159 7 27 34 10 24 34 1 5 6 57 296 353
ปวส.การจัดการ 1 8 9 2 13 15 3 21 24
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 4 10 2 2 6 6 12
ปวส.การตลาด 2 9 11 2 9 11
บธ.บ.การจัดการ 6 16 22 1 2 3 7 18 25
บธ.บ.การตลาด 4 8 12 1 1 4 9 13
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 95 111 12 111 123 28 206 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 5 18 23 5 18 23
บริหารธุรกิจ - การตลาด 2 9 11 2 9 11
บัญชี 6 79 85 7 71 78 2 60 62 4 37 41 2 16 18 21 263 284
บช.บ.การบัญชี 6 79 85 7 71 78 2 60 62 4 37 41 2 16 18 21 263 284
ศิลปศาสตร์ 4 10 14 2 7 9 2 11 13 2 20 22 3 3 10 51 61
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 10 14 16 16 1 1 4 27 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 2 4 6 2 2 2 12 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 2 7 9 2 5 7 4 12 16
รวมทั้งหมด 27 192 219 31 215 246 11 98 109 16 81 97 3 24 27 88 610 698