ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 52 50 102 49 68 117 30 46 76 17 24 41 14 10 24 162 198 360
พืชศาสตร์ 4 9 13 4 5 9 10 3 13 3 1 4 21 18 39
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 2 2 2 6 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 1 4 2 2 5 1 6
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 2 9 7 2 9
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 3 4 2 5 7 1 1 2 4 9 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 37 18 55 36 29 65 24 28 52 1 3 4 98 78 176
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 8 3 11 1 3 4 9 6 15
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 37 18 55 28 26 54 24 28 52 89 72 161
สัตวศาสตร์และประมง 5 2 7 7 7 14 1 2 3 13 11 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 2 6 4 2 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 5 7 1 1 2 6 8
วท.บ.ประมง 5 2 7 1 1 2 6 3 9
อุตสาหกรรมเกษตร 6 21 27 9 34 43 6 18 24 14 14 9 4 13 30 91 121
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 20 26 9 33 42 6 18 24 13 13 2 2 21 86 107
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 9 2 11 9 4 13
รวมทั้งหมด 52 50 102 49 68 117 30 46 76 17 24 41 14 10 24 162 198 360