ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 113 10 123 119 11 130 57 11 68 3 3 292 32 324
วิศวกรรมเครื่องกล 25 1 26 17 5 22 2 7 9 44 13 57
ปวส.ช่างยนต์ 11 11 3 3 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 1 15 14 5 19 2 7 9 30 13 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 58 2 60 74 4 78 46 1 47 178 7 185
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 58 2 60 74 4 78 46 1 47 178 7 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 7 37 28 2 30 9 3 12 3 3 70 12 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 7 37 28 2 30 9 3 12 67 12 79
รวมทั้งหมด 113 10 123 119 11 130 57 11 68 3 3 292 32 324