ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 233 698 931 233 698 931
บริหารธุรกิจ 171 307 478 171 307 478
ปวส.การจัดการ 3 15 18 3 15 18
บธ.บ.การจัดการ 52 151 203 52 151 203
บธ.บ.การตลาด 29 84 113 29 84 113
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 57 144 87 57 144
บัญชี 19 279 298 19 279 298
ปวส.การบัญชี 1 19 20 1 19 20
บช.บ.การบัญชี 18 260 278 18 260 278
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 34 83 117 34 83 117
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 34 83 117 34 83 117
ศิลปศาสตร์ 9 29 38 9 29 38
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 29 38 9 29 38
รวมทั้งหมด 233 698 931 233 698 931