ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,204 124 1,328 1,204 124 1,328
วิศวกรรมไฟฟ้า 658 39 697 658 39 697
ปวส.ไฟฟ้า 52 2 54 52 2 54
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 69 2 71 69 2 71
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 9 66 57 9 66
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 353 8 361 353 8 361
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 14 1 15 14 1 15
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 1 33 32 1 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 81 16 97 81 16 97
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 295 49 344 295 49 344
ปวส.ช่างโยธา 21 21 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 274 49 323 274 49 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 251 36 287 251 36 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 66 23 89 66 23 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 185 13 198 185 13 198
รวมทั้งหมด 1,204 124 1,328 1,204 124 1,328