ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,204 124 1,328 1,204 124 1,328
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 113 17 130 113 17 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 81 16 97 81 16 97
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 1 33 32 1 33
วิศวกรรมไฟฟ้า 545 22 567 545 22 567
ปวส.ไฟฟ้า 52 2 54 52 2 54
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 353 8 361 353 8 361
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 9 66 57 9 66
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 69 2 71 69 2 71
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 14 1 15 14 1 15
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 295 49 344 295 49 344
ปวส.ช่างโยธา 21 21 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 274 49 323 274 49 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 251 36 287 251 36 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 66 23 89 66 23 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 185 13 198 185 13 198
รวมทั้งหมด 1,204 124 1,328 1,204 124 1,328