ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 259 1,204 1,463 259 1,204 1,463
บริหารธุรกิจ 195 617 812 195 617 812
ปวส.การจัดการ 5 93 98 5 93 98
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 87 115 28 87 115
บธ.บ.การจัดการ 23 200 223 23 200 223
บธ.บ.การตลาด 26 97 123 26 97 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 113 140 253 113 140 253
บัญชี 29 415 444 29 415 444
ปวส.การบัญชี 2 58 60 2 58 60
บช.บ.การบัญชี 27 357 384 27 357 384
ศิลปศาสตร์ 35 172 207 35 172 207
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 68 79 11 68 79
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 24 104 128 24 104 128
รวมทั้งหมด 259 1,204 1,463 259 1,204 1,463