ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 95 99 194 95 99 194
วิทยาศาสตร์ 76 42 118 76 42 118
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 3 9 6 3 9
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 70 39 109 70 39 109
อุตสาหกรรมเกษตร 19 57 76 19 57 76
ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 3 4 7 3 4 7
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 16 53 69 16 53 69
รวมทั้งหมด 95 99 194 95 99 194