ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,959 298 2,257 1,959 298 2,257
วิศวกรรมเครื่องกล 504 8 512 504 8 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 228 5 233 228 5 233
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 125 3 128 125 3 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 744 126 870 744 126 870
ปวส.ไฟฟ้า 64 8 72 64 8 72
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 41 19 60 41 19 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 37 7 44 37 7 44
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 141 26 167 141 26 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 224 35 259 224 35 259
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 130 23 153 130 23 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 107 8 115 107 8 115
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 317 91 408 317 91 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 91 23 114 91 23 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 226 68 294 226 68 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 394 73 467 394 73 467
ปวส.ช่างกลโรงงาน 68 4 72 68 4 72
ปวส.ช่างโลหะ 74 2 76 74 2 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 232 56 288 232 56 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 11 31 20 11 31
รวมทั้งหมด 1,959 298 2,257 1,959 298 2,257