ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,959 298 2,257 1,959 298 2,257
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 252 22 274 252 22 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 107 8 115 107 8 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 11 31 20 11 31
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 125 3 128 125 3 128
วิศวกรรมเครื่องกล 379 5 384 379 5 384
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 228 5 233 228 5 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 637 118 755 637 118 755
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 41 19 60 41 19 60
ปวส.ไฟฟ้า 64 8 72 64 8 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 37 7 44 37 7 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 224 35 259 224 35 259
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 141 26 167 141 26 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 130 23 153 130 23 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 317 91 408 317 91 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 91 23 114 91 23 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 226 68 294 226 68 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 374 62 436 374 62 436
ปวส.ช่างโลหะ 74 2 76 74 2 76
ปวส.ช่างกลโรงงาน 68 4 72 68 4 72
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 232 56 288 232 56 288
รวมทั้งหมด 1,959 298 2,257 1,959 298 2,257