ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 376 169 545 376 169 545
พืชศาสตร์ 92 33 125 92 33 125
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 1 6 5 1 6
ปวส.พืชศาสตร์ 6 2 8 6 2 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 81 30 111 81 30 111
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 111 28 139 111 28 139
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 1 18 17 1 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 94 27 121 94 27 121
วิทยาศาสตร์ 92 40 132 92 40 132
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 4 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 28 14 42 28 14 42
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 5 21 16 5 21
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 48 17 65 48 17 65
สัตวศาสตร์และประมง 72 36 108 72 36 108
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 1 3 2 1 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 52 24 76 52 24 76
วท.บ.ประมง 17 7 24 17 7 24
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 4 5 1 4 5
อุตสาหกรรมเกษตร 9 32 41 9 32 41
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 30 37 7 30 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 2 2 4
รวมทั้งหมด 376 169 545 376 169 545