ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 358 14 372 358 14 372
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 274 14 288 274 14 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 98 7 105 98 7 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 81 5 86 81 5 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 95 2 97 95 2 97
วิศวกรรมเครื่องกล 84 84 84 84
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
รวมทั้งหมด 358 14 372 358 14 372