ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,519 3,752 5,271 1,519 3,752 5,271
บริหารธุรกิจ 1,243 2,159 3,402 1,243 2,159 3,402
ปวส.การจัดการ 4 30 34 4 30 34
ปวส.การตลาด 17 56 73 17 56 73
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 76 177 253 76 177 253
บธ.บ.การจัดการ 249 650 899 249 650 899
บธ.บ.การตลาด 300 544 844 300 544 844
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 135 452 587 135 452 587
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 462 250 712 462 250 712
บัญชี 141 1,118 1,259 141 1,118 1,259
ปวส.การบัญชี 14 103 117 14 103 117
บช.บ.การบัญชี 127 1,015 1,142 127 1,015 1,142
ศิลปศาสตร์ 135 475 610 135 475 610
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 91 356 447 91 356 447
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 44 119 163 44 119 163
รวมทั้งหมด 1,519 3,752 5,271 1,519 3,752 5,271