ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,042 919 1,961 1,042 919 1,961
การออกแบบ 338 412 750 338 412 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 166 153 319 166 153 319
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 63 150 213 63 150 213
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 109 109 218 109 109 218
เทคโนโลยีศิลป์ 144 149 293 144 149 293
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 93 111 204 93 111 204
ทล.บ.เซรามิก 51 38 89 51 38 89
ศิลปกรรม 261 141 402 261 141 402
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 261 141 402 261 141 402
สถาปัตยกรรม 299 217 516 299 217 516
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 16 1 17 16 1 17
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 83 99 182 83 99 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 200 117 317 200 117 317
รวมทั้งหมด 1,042 919 1,961 1,042 919 1,961