ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 352 1,224 1,576 352 1,224 1,576
บริหารธุรกิจ 272 667 939 272 667 939
ปวส.การจัดการ 23 94 117 23 94 117
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 38 63 25 38 63
ปวส.การตลาด 8 36 44 8 36 44
บธ.บ.การจัดการ 61 275 336 61 275 336
บธ.บ.การตลาด 33 121 154 33 121 154
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 122 103 225 122 103 225
บัญชี 43 408 451 43 408 451
ปวส.การบัญชี 2 61 63 2 61 63
บช.บ.การบัญชี 41 347 388 41 347 388
ศิลปศาสตร์ 37 149 186 37 149 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 98 123 25 98 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 51 63 12 51 63
รวมทั้งหมด 352 1,224 1,576 352 1,224 1,576