ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 445 323 768 445 323 768
พืชศาสตร์ 172 90 262 172 90 262
ปวส.พืชศาสตร์ 7 9 16 7 9 16
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 75 29 104 75 29 104
วท.บ.พืชศาสตร์ 87 52 139 87 52 139
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 103 66 169 103 66 169
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 25 10 35 25 10 35
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 78 56 134 78 56 134
สัตวศาสตร์และประมง 136 74 210 136 74 210
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 10 5 5 10
ปวส.ประมง 7 1 8 7 1 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 85 60 145 85 60 145
วท.บ.ประมง 39 8 47 39 8 47
อุตสาหกรรมเกษตร 34 93 127 34 93 127
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 23 86 109 23 86 109
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 7 6 13 7 6 13
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 1 5 4 1 5
รวมทั้งหมด 445 323 768 445 323 768