ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 245 1,174 1,419 245 1,174 1,419
บริหารธุรกิจ 185 600 785 185 600 785
ปวส.การจัดการ 4 87 91 4 87 91
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 82 108 26 82 108
บธ.บ.การจัดการ 20 196 216 20 196 216
บธ.บ.การตลาด 25 98 123 25 98 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 110 137 247 110 137 247
บัญชี 27 406 433 27 406 433
ปวส.การบัญชี 2 56 58 2 56 58
บช.บ.การบัญชี 25 350 375 25 350 375
ศิลปศาสตร์ 33 168 201 33 168 201
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 65 75 10 65 75
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 23 103 126 23 103 126
รวมทั้งหมด 245 1,174 1,419 245 1,174 1,419