ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,818 280 2,098 1,818 280 2,098
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 235 22 257 235 22 257
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 100 7 107 100 7 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 12 30 18 12 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 117 3 120 117 3 120
วิศวกรรมเครื่องกล 364 4 368 364 4 368
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 75 75 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 218 4 222 218 4 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 599 110 709 599 110 709
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 39 18 57 39 18 57
ปวส.ไฟฟ้า 62 7 69 62 7 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 7 41 34 7 41
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 214 32 246 214 32 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 126 22 148 126 22 148
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 124 24 148 124 24 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 290 88 378 290 88 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 76 22 98 76 22 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 214 66 280 214 66 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 330 56 386 330 56 386
ปวส.ช่างโลหะ 62 2 64 62 2 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 4 69 65 4 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 203 50 253 203 50 253
รวมทั้งหมด 1,818 280 2,098 1,818 280 2,098