ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,818 280 2,098 1,818 280 2,098
วิศวกรรมเครื่องกล 481 7 488 481 7 488
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 75 75 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 218 4 222 218 4 222
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 117 3 120 117 3 120
วิศวกรรมไฟฟ้า 699 117 816 699 117 816
ปวส.ไฟฟ้า 62 7 69 62 7 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 39 18 57 39 18 57
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 7 41 34 7 41
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 126 22 148 126 22 148
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 214 32 246 214 32 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 124 24 148 124 24 148
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 100 7 107 100 7 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 290 88 378 290 88 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 76 22 98 76 22 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 214 66 280 214 66 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 348 68 416 348 68 416
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 4 69 65 4 69
ปวส.ช่างโลหะ 62 2 64 62 2 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 203 50 253 203 50 253
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 12 30 18 12 30
รวมทั้งหมด 1,818 280 2,098 1,818 280 2,098