ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 465 306 771 465 306 771
พืชศาสตร์ 106 91 197 106 91 197
ปวส.พืชศาสตร์ 14 15 29 14 15 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 92 76 168 92 76 168
วิทยาศาสตร์ 42 15 57 42 15 57
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 15 57 42 15 57
สัตวศาสตร์และประมง 180 147 327 180 147 327
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 15 32 17 15 32
ปวส.ประมง 11 6 17 11 6 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 100 103 203 100 103 203
วท.บ.ประมง 52 23 75 52 23 75
อุตสาหกรรมเกษตร 137 53 190 137 53 190
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 53 1 54 53 1 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 5 7 2 5 7
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 47 61 14 47 61
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 67 67 67 67
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 465 306 771 465 306 771