ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 305 14 319 305 14 319
วิศวกรรมเครื่องกล 155 3 158 155 3 158
ปวส.ช่างยนต์ 73 1 74 73 1 74
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 82 2 84 82 2 84
วิศวกรรมไฟฟ้า 84 7 91 84 7 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 84 7 91 84 7 91
วิศวกรรมอุตสาหการ 66 4 70 66 4 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 4 70 66 4 70
รวมทั้งหมด 305 14 319 305 14 319