ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,418 3,474 4,892 1,418 3,474 4,892
บริหารธุรกิจ 1,159 2,019 3,178 1,159 2,019 3,178
ปวส.การจัดการ 4 30 34 4 30 34
ปวส.การตลาด 17 46 63 17 46 63
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 167 238 71 167 238
บธ.บ.การจัดการ 234 628 862 234 628 862
บธ.บ.การตลาด 291 520 811 291 520 811
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 115 393 508 115 393 508
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 427 235 662 427 235 662
บัญชี 129 993 1,122 129 993 1,122
ปวส.การบัญชี 12 101 113 12 101 113
บช.บ.การบัญชี 117 892 1,009 117 892 1,009
ศิลปศาสตร์ 130 462 592 130 462 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 88 345 433 88 345 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 42 117 159 42 117 159
รวมทั้งหมด 1,418 3,474 4,892 1,418 3,474 4,892