ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,730 557 4,287 3,730 557 4,287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 371 111 482 371 111 482
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 66 159 93 66 159
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 173 38 211 173 38 211
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 103 6 109 103 6 109
วิศวกรรมเครื่องกล 860 87 947 860 87 947
ปวส.ช่างยนต์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 1 18 17 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 46 129 83 46 129
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 482 7 489 482 7 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 148 148 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 48 33 81 48 33 81
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,389 132 1,521 1,389 132 1,521
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 4 35 31 4 35
ปวส.ไฟฟ้า 75 1 76 75 1 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 131 20 151 131 20 151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 426 29 455 426 29 455
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 364 44 408 364 44 408
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 85 11 96 85 11 96
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 267 22 289 267 22 289
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 11 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 405 104 509 405 104 509
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 70 55 125 70 55 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 335 49 384 335 49 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 705 123 828 705 123 828
ปวส.ช่างโลหะ 56 56 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 60 12 72 60 12 72
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 242 73 315 242 73 315
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 84 1 85 84 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 198 37 235 198 37 235
รวมทั้งหมด 3,730 557 4,287 3,730 557 4,287