ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,730 557 4,287 3,730 557 4,287
วิศวกรรมเครื่องกล 860 87 947 860 87 947
ปวส.ช่างยนต์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 46 129 83 46 129
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 48 33 81 48 33 81
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 1 18 17 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 482 7 489 482 7 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 148 148 148 148
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,564 171 1,735 1,564 171 1,735
ปวส.ไฟฟ้า 75 1 76 75 1 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 4 35 31 4 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 131 20 151 131 20 151
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 85 11 96 85 11 96
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 364 44 408 364 44 408
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 426 29 455 426 29 455
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 267 22 289 267 22 289
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 173 38 211 173 38 211
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 11 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 498 170 668 498 170 668
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 66 159 93 66 159
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 70 55 125 70 55 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 335 49 384 335 49 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 808 129 937 808 129 937
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 56 56 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 60 12 72 60 12 72
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 198 37 235 198 37 235
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 242 73 315 242 73 315
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 103 6 109 103 6 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 84 1 85 84 1 85
รวมทั้งหมด 3,730 557 4,287 3,730 557 4,287