ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 263 1,096 1,359 263 1,096 1,359
บริหารธุรกิจ 200 612 812 200 612 812
ปวส.การจัดการ 16 92 108 16 92 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 36 54 18 36 54
ปวส.การตลาด 2 35 37 2 35 37
บธ.บ.การจัดการ 47 249 296 47 249 296
บธ.บ.การตลาด 27 110 137 27 110 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 90 90 180 90 90 180
บัญชี 32 369 401 32 369 401
ปวส.การบัญชี 2 53 55 2 53 55
บช.บ.การบัญชี 30 316 346 30 316 346
ศิลปศาสตร์ 31 115 146 31 115 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 72 93 21 72 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 43 53 10 43 53
รวมทั้งหมด 263 1,096 1,359 263 1,096 1,359