ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 225 674 899 225 674 899
บริหารธุรกิจ 167 298 465 167 298 465
ปวส.การจัดการ 3 15 18 3 15 18
บธ.บ.การจัดการ 49 147 196 49 147 196
บธ.บ.การตลาด 28 82 110 28 82 110
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 54 141 87 54 141
บัญชี 19 275 294 19 275 294
ปวส.การบัญชี 1 19 20 1 19 20
บช.บ.การบัญชี 18 256 274 18 256 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 32 71 103 32 71 103
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 32 71 103 32 71 103
ศิลปศาสตร์ 7 30 37 7 30 37
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 30 37 7 30 37
รวมทั้งหมด 225 674 899 225 674 899