ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 82 92 174 82 92 174
วิทยาศาสตร์ 70 39 109 70 39 109
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 2 8 6 2 8
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 64 37 101 64 37 101
อุตสาหกรรมเกษตร 12 53 65 12 53 65
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 12 53 65 12 53 65
รวมทั้งหมด 82 92 174 82 92 174