ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,769 279 2,048 1,769 279 2,048
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 188 20 208 188 20 208
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 82 5 87 82 5 87
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 12 30 18 12 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 88 3 91 88 3 91
วิศวกรรมเครื่องกล 363 4 367 363 4 367
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 75 75 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 217 4 221 217 4 221
วิศวกรรมไฟฟ้า 598 111 709 598 111 709
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 39 18 57 39 18 57
ปวส.ไฟฟ้า 62 7 69 62 7 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 7 41 34 7 41
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 214 32 246 214 32 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 126 22 148 126 22 148
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 123 25 148 123 25 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 290 88 378 290 88 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 76 22 98 76 22 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 214 66 280 214 66 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 330 56 386 330 56 386
ปวส.ช่างโลหะ 62 2 64 62 2 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 4 69 65 4 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 203 50 253 203 50 253
รวมทั้งหมด 1,769 279 2,048 1,769 279 2,048