ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,769 279 2,048 1,769 279 2,048
วิศวกรรมเครื่องกล 451 7 458 451 7 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 75 75 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 217 4 221 217 4 221
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 88 3 91 88 3 91
วิศวกรรมไฟฟ้า 680 116 796 680 116 796
ปวส.ไฟฟ้า 62 7 69 62 7 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 39 18 57 39 18 57
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 7 41 34 7 41
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 126 22 148 126 22 148
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 214 32 246 214 32 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 123 25 148 123 25 148
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 82 5 87 82 5 87
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 290 88 378 290 88 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 76 22 98 76 22 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 214 66 280 214 66 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 348 68 416 348 68 416
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 4 69 65 4 69
ปวส.ช่างโลหะ 62 2 64 62 2 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 203 50 253 203 50 253
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 12 30 18 12 30
รวมทั้งหมด 1,769 279 2,048 1,769 279 2,048