ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 114 337 451 114 337 451
บริหารธุรกิจ 102 299 401 102 299 401
ปวส.การจัดการ 16 49 65 16 49 65
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 27 47 20 27 47
บธ.บ.การจัดการ 32 146 178 32 146 178
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 34 77 111 34 77 111
ศิลปศาสตร์ 12 38 50 12 38 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 38 50 12 38 50
รวมทั้งหมด 114 337 451 114 337 451