ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 305 14 319 305 14 319
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 232 13 245 232 13 245
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 84 7 91 84 7 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 4 70 66 4 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 82 2 84 82 2 84
วิศวกรรมเครื่องกล 73 1 74 73 1 74
ปวส.ช่างยนต์ 73 1 74 73 1 74
รวมทั้งหมด 305 14 319 305 14 319