ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,375 3,416 4,791 1,375 3,416 4,791
บริหารธุรกิจ 1,121 1,983 3,104 1,121 1,983 3,104
ปวส.การจัดการ 4 30 34 4 30 34
ปวส.การตลาด 17 45 62 17 45 62
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 66 164 230 66 164 230
บธ.บ.การจัดการ 224 618 842 224 618 842
บธ.บ.การตลาด 283 504 787 283 504 787
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 113 390 503 113 390 503
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 414 232 646 414 232 646
บัญชี 127 980 1,107 127 980 1,107
ปวส.การบัญชี 12 99 111 12 99 111
บช.บ.การบัญชี 115 881 996 115 881 996
ศิลปศาสตร์ 127 453 580 127 453 580
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 85 337 422 85 337 422
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 42 116 158 42 116 158
รวมทั้งหมด 1,375 3,416 4,791 1,375 3,416 4,791