ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,648 547 4,195 3,648 547 4,195
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 366 109 475 366 109 475
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 92 65 157 92 65 157
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 37 206 169 37 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 103 6 109 103 6 109
วิศวกรรมเครื่องกล 834 86 920 834 86 920
ปวส.ช่างยนต์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 1 18 17 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 82 45 127 82 45 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 461 7 468 461 7 468
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 146 146 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 47 33 80 47 33 80
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,359 128 1,487 1,359 128 1,487
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 4 33 29 4 33
ปวส.ไฟฟ้า 75 1 76 75 1 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 127 18 145 127 18 145
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 414 28 442 414 28 442
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 359 43 402 359 43 402
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 81 11 92 81 11 92
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 264 22 286 264 22 286
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 11 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 399 102 501 399 102 501
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 69 55 124 69 55 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 330 47 377 330 47 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 690 122 812 690 122 812
ปวส.ช่างโลหะ 53 53 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 59 12 71 59 12 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 234 72 306 234 72 306
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 82 1 83 82 1 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 197 37 234 197 37 234
รวมทั้งหมด 3,648 547 4,195 3,648 547 4,195