ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,648 547 4,195 3,648 547 4,195
วิศวกรรมเครื่องกล 834 86 920 834 86 920
ปวส.ช่างยนต์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 82 45 127 82 45 127
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 47 33 80 47 33 80
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 1 18 17 1 18
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 146 146 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 461 7 468 461 7 468
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,530 166 1,696 1,530 166 1,696
ปวส.ไฟฟ้า 75 1 76 75 1 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 4 33 29 4 33
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 127 18 145 127 18 145
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 37 206 169 37 206
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 81 11 92 81 11 92
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 359 43 402 359 43 402
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 414 28 442 414 28 442
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 264 22 286 264 22 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 11 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 491 167 658 491 167 658
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 92 65 157 92 65 157
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 69 55 124 69 55 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 330 47 377 330 47 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 793 128 921 793 128 921
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 53 53 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 59 12 71 59 12 71
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 103 6 109 103 6 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 82 1 83 82 1 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 197 37 234 197 37 234
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 234 72 306 234 72 306
รวมทั้งหมด 3,648 547 4,195 3,648 547 4,195