ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 973 891 1,864 973 891 1,864
การออกแบบ 310 401 711 310 401 711
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 158 149 307 158 149 307
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 56 146 202 56 146 202
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 96 106 202 96 106 202
เทคโนโลยีศิลป์ 138 146 284 138 146 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 88 110 198 88 110 198
ทล.บ.เซรามิก 50 36 86 50 36 86
ศิลปกรรม 238 132 370 238 132 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 238 132 370 238 132 370
สถาปัตยกรรม 287 212 499 287 212 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 7 7 7
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 83 95 178 83 95 178
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 197 117 314 197 117 314
รวมทั้งหมด 973 891 1,864 973 891 1,864