ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 200 143 343 200 143 343
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 171 85 256 171 85 256
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 25 54 29 25 54
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 133 16 149 133 16 149
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 44 53 9 44 53
สหวิทยาการ 29 58 87 29 58 87
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 12 6 6 12
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 23 52 75 23 52 75
รวมทั้งหมด 200 143 343 200 143 343