ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 200 143 343 200 143 343
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 171 85 256 171 85 256
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 133 16 149 133 16 149
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 44 53 9 44 53
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 25 54 29 25 54
สหวิทยาการ 29 58 87 29 58 87
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 12 6 6 12
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 23 52 75 23 52 75
รวมทั้งหมด 200 143 343 200 143 343