ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 261 1,093 1,354 261 1,093 1,354
บริหารธุรกิจ 199 610 809 199 610 809
ปวส.การจัดการ 16 92 108 16 92 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 36 55 19 36 55
ปวส.การตลาด 2 35 37 2 35 37
บธ.บ.การจัดการ 47 248 295 47 248 295
บธ.บ.การตลาด 27 110 137 27 110 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 88 89 177 88 89 177
บัญชี 31 368 399 31 368 399
ปวส.การบัญชี 2 53 55 2 53 55
บช.บ.การบัญชี 29 315 344 29 315 344
ศิลปศาสตร์ 31 115 146 31 115 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 72 93 21 72 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 43 53 10 43 53
รวมทั้งหมด 261 1,093 1,354 261 1,093 1,354