ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 366 264 630 366 264 630
พืชศาสตร์ 130 77 207 130 77 207
ปวส.พืชศาสตร์ 5 9 14 5 9 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 48 22 70 48 22 70
วท.บ.พืชศาสตร์ 74 46 120 74 46 120
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 90 59 149 90 59 149
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 5 25 20 5 25
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 70 54 124 70 54 124
สัตวศาสตร์และประมง 124 69 193 124 69 193
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 5 9 4 5 9
ปวส.ประมง 4 1 5 4 1 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 80 56 136 80 56 136
วท.บ.ประมง 36 7 43 36 7 43
อุตสาหกรรมเกษตร 22 59 81 22 59 81
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 51 65 14 51 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 5 7 12 5 7 12
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 1 4 3 1 4
รวมทั้งหมด 366 264 630 366 264 630