ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 87 8 95 329 19 348 205 36 241 81 20 101 8 3 11 196 19 215 906 105 1,011
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 26 1 27 30 6 36 25 2 27 82 9 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 11 11 21 6 27 19 2 21 51 8 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 15 1 16 9 9 6 6 31 1 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 103 18 121 103 18 121
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 103 18 121 103 18 121
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 2 25 115 5 120 101 7 108 33 4 37 7 7 35 1 36 314 19 333
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 2 20 91 2 93 88 3 91 24 1 25 7 7 35 1 36 263 9 272
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 16 2 18 11 3 14 8 3 11 38 8 46
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 2 1 1 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 2 1 3 1 1 12 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 34 5 39 115 9 124 38 10 48 13 5 18 1 1 25 25 226 29 255
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 34 5 39 115 9 124 38 10 48 13 5 18 1 1 25 25 226 29 255
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 1 30 73 4 77 36 13 49 10 9 19 3 3 33 33 181 30 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4 1 5 10 4 14 9 7 16 7 5 12 1 1 30 18 48
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 63 63 27 6 33 3 4 7 2 2 33 33 151 12 163
รวมทั้งหมด 87 8 95 329 19 348 205 36 241 81 20 101 8 3 11 196 19 215 906 105 1,011