ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 34 75 109 61 215 276 41 225 266 30 160 190 8 83 91 63 298 361 237 1,056 1,293
บริหารธุรกิจ 29 42 71 52 105 157 27 124 151 21 50 71 5 25 30 46 137 183 180 483 663
ปวส.การจัดการ 3 3 11 11 2 11 13 1 2 3 2 2 3 29 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 7 11 6 15 21 11 11 2 5 7 1 1 13 38 51
บธ.บ.การจัดการ 4 16 20 6 39 45 3 52 55 1 14 15 1 11 12 8 67 75 23 199 222
บธ.บ.การตลาด 4 12 16 7 33 40 5 18 23 3 4 7 1 1 14 28 42 34 95 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 4 21 33 7 40 17 32 49 14 25 39 2 12 14 24 42 66 107 122 229
บัญชี 1 21 22 2 75 77 6 68 74 5 73 78 1 39 40 6 110 116 21 386 407
ปวส.การบัญชี 2 2 8 8 1 8 9 6 6 10 10 1 34 35
บช.บ.การบัญชี 1 19 20 2 67 69 5 60 65 5 67 72 1 29 30 6 110 116 20 352 372
ศิลปศาสตร์ 4 12 16 7 35 42 8 33 41 4 37 41 2 19 21 11 51 62 36 187 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 3 12 15 3 18 21 15 15 8 8 3 21 24 9 80 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 6 10 4 23 27 5 15 20 4 22 26 2 11 13 8 30 38 27 107 134
รวมทั้งหมด 34 75 109 61 215 276 41 225 266 30 160 190 8 83 91 63 298 361 237 1,056 1,293