ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 2 5 5 5 10 21 10 31 11 6 17 1 6 7 25 6 31 66 35 101
การออกแบบ 3 2 5 5 5 10 21 10 31 11 6 17 1 6 7 25 6 31 66 35 101
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 3 2 5 5 5 10 21 10 31 11 6 17 1 6 7 25 6 31 66 35 101
รวมทั้งหมด 3 2 5 5 5 10 21 10 31 11 6 17 1 6 7 25 6 31 66 35 101