ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 28 4 32 97 29 126 49 38 87 17 29 46 12 14 26 68 35 103 271 149 420
พืชศาสตร์ 12 1 13 41 10 51 26 16 42 8 12 20 7 6 13 94 45 139
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 7 7 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 1 12 39 10 49 19 16 35 8 12 20 6 6 12 83 45 128
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 56 28 84 56 28 84
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 13 5 18 13 5 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 43 23 66 43 23 66
วิทยาศาสตร์ 5 2 7 20 6 26 10 3 13 6 5 11 1 2 3 6 1 7 48 19 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 7 2 9 1 1 1 1 10 4 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2 4 13 4 17 10 2 12 6 2 8 1 1 2 6 1 7 38 12 50
สัตวศาสตร์และประมง 10 1 11 34 2 36 13 13 26 3 8 11 1 1 2 61 25 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 4 3 2 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 10 27 27 6 10 16 3 5 8 1 1 2 47 16 63
วท.บ.ประมง 1 1 6 2 8 5 1 6 2 2 11 6 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 2 11 13 6 6 4 4 3 5 8 6 6 12 12 32 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 11 13 6 6 3 3 2 3 5 6 5 11 11 28 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 2 3 1 1 1 4 5
รวมทั้งหมด 28 4 32 97 29 126 49 38 87 17 29 46 12 14 26 68 35 103 271 149 420